13 Dec 2016

早餐改為食三文治...好似比食公仔麵健康啲..不過講遲一聲..阿姐落左好多牛油..今日下晝都係食蒸飯...


跟住同B出左去行下...見到呢支潤唇膏....
試完嘅感覺都幾潤....最緊要係made in Japan.... 


當工作遇到好多煩人煩事時..最啱係將悲憤化成脂肪..6 則留言: