22 Dec 2019

坐凌晨機...瞓得幾個鐘...轉眼間...
由氣溫幾十度嘅曼谷..去到得幾度嘅福岡...

21 Dec 2019


發揮慳家嘅本色...有免費早餐食...就食多啲...
咁下晝唔使食咁多...可以慳番啲...

20 Dec 2019

忙左咁耐..終於可以休息一下..
原定嘅行程突然改晒..無端端黎左曼谷..

4 Dec 2019

因為公司暫時唔比街外人入黎...買早餐時..
聽Canteen阿姐講..每日招呼完我哋..就冇晒客..

2 Dec 2019

又要開工....又有成堆野等住要做...
不過再忙...都要去歎番個豐富早餐先...