28 May 2018

成晚都瞓唔到...今朝一起身就頭暈腦脹...去睇西醫...佢話我感冒...

26 May 2018

見成日食住果兩間餐廳..今日專登試新野..
不過有啲後悔...份量又細又麻麻地好食..

24 May 2018

話咁快又到星期四..仲有一日又放假..
如果每個星期只返三日工..咁就好喇..

22 May 2018

留喺屋企煮早餐食...都好豐富...
綠茶多士...牛奶麥皮...冬瓜青蘋果汁...

21 May 2018

今日請左一日假...可以連續放四日..
不過我竟然冇去旅行..自己都覺得有啲出奇..

20 May 2018

今朝瞓極都唔願起身..到起身嘅時候..
都已經好晏...索性去食個素食自助餐...

19 May 2018

晨早就瞓醒...不如早啲落街食早餐..
不過估唔到原來其他人都咁早..間餐廳爆晒棚..

14 May 2018

玩完之後...又要開工..今日見到個麵餐改左少少..
竟然其中一個餸變左做餃子..不過原來好難食..

11 May 2018

每次黎新加坡..都係去屋企附近個商場食早餐..
今次發掘一下新地方..不過其實都係類似嘅野..

10 May 2018

以前因為太貴...所以從來冇坐過新加坡航空..
難得今次一千蚊多啲就買到..點都要試下..

8 May 2018

尋日個個都叫即食麵..搞到等好耐..
今日見過鬼怕黑...轉第二款...

4 May 2018

每日都避免叫炒腸粉...係因為知道一定要等好耐...
不過見今日有啲時間..即管叫下...竟然又唔使等喎...真係好彩..

3 May 2018

喺沉悶嘅早餐中....就算有少少唔同...都覺得好特別...
今日阿姐話冇晒通粉...所以比螺絲粉我喎...