28 Oct 2017

今朝突然心血來潮...去左間好舊嘅茶餐廳食早餐...
其實以前讀書嘅時候都有黎食..事隔多年都仲喺度..而且大件夾抵食..

23 Oct 2017

尋晚半夜三點幾先返到屋企...好在我一早請定假...
今日可以小休一日..瞓到夠晒先起身..食番個松茸蘑菇忌廉杯麵..

20 Oct 2017

今日放假...可以瞓晏啲....
尋日有個飯盒冇食到..今朝食個早飯...

19 Oct 2017

每朝都同幾個同事一齊食早餐..
今日得自己一個食...感覺唔係咁慣...

17 Oct 2017

尋晚成晚不停流汗..又成身滾熱辣..我都知死緊..
今日頂唔順...要攞一日假..去搵醫師求救..

1 Oct 2017

酒店包早餐...不過唔算好多野食...
明明尋日間酒店都冇乜人..今日突然人山人海..