29 Dec 2016

睇黎呢幾日好多人都放假...無論喺街上面...坐車...定係返到canteen..都冇乜人...

27 Dec 2016

由香港食到越南..呢兩個星期真係食得太多...我都要投降..再食唔落喇...

25 Dec 2016

因為第一晚酒店嘅Booking係後補...所以唔包早餐...
不過正好有個機會出去食我最鍾意嘅生牛河...

24 Dec 2016

尋晚好夜先到越南...所以選擇住喺機場附近嘅酒店...
原本對佢嘅早餐冇乜期望...不過又幾好食喎....

22 Dec 2016

乜原來今日只係星期四....我仲以為係星期五添..點解時間過得咁慢...

13 Dec 2016

早餐改為食三文治...好似比食公仔麵健康啲..不過講遲一聲..阿姐落左好多牛油..

11 Dec 2016

第一次喺酒店食早餐...係有牛扒同雪糕食...仲要係好好食嘅添....

6 Dec 2016

今日見到canteen多左好多聖誕裝飾...先知原來聖誕將近..好快又一年喇...

4 Dec 2016

尋晚攰到死...連blog都冇寫就瞓左..今朝瞓到晏一晏先去食早餐...