27 May 2019

喺馬來西亞飲茶感覺幾特別..有鐵蒸籠同埋...
砵仔糯米雞之餘..仲各式各樣嘅燒賣..

26 May 2019

一朝早就起身...出去食豐富早餐..
每次去馬來西亞..我最鍾意就係食呢啲地道野..

18 May 2019

想偷懶唔煮早餐..但大家樂條人龍超多人..
排隊半個鐘..食就五分鐘...早知留喺屋企食..

16 May 2019

近排有啲體力透支嘅感覺..尋晚出左身汗..
攝一攝...咁就病左...今日要休息一日...

1 May 2019

今朝起身見到第一個電郵...覺得好開心...
轉頭睇埋第二個電郵...跟住就好失望...