6 May 2019

原來個假期又完左...又要開工...尋日個雪櫃冇乜材料...求求其其煮個飯盒...


突然好想買塊牛扒鋸下..點知去到超市..
只有雞扒...都係扒啫...照買啦...4 則留言: