12 Oct 2019

一早起身就要去郵局...趕住去寄件...
原來而家去寄野都有Promotion...有discount..

7 Oct 2019

有啲野要去佐敦...但晏啲約左姑姐飲茶..
所以只可以食住少少野..一個早餐兩個人分..

5 Oct 2019

其實我已經買晒野煮早餐...
不過到最後...都係懶得整...落街食...