31 May 2018

平平安安...又到左星期四...印象中...我好似冇乜煮排骨...
唔知做乜...尋日心血來潮想煮下...


今晚約左姑姐食飯...去左食越南野...
雖然表面上間餐廳唔多吸引..不過野食好食..5 則留言: