30 Dec 2020

今日突然發覺...原來2020年就快完...
不過好似乜都冇做過咁..差不多日日都留喺屋企..


下晝冇叫外賣...隨便煮啲野...


天氣轉冷...最啱就係打邊爐...4 則留言: