28 Dec 2020

尋日買定啲菠蘿包今日做早餐...點知唔小心夾扁晒..


懶得煮...叫外賣...


冇準備啲乜...煮粉食就最啱..啲丸同水餃都唔使溶雪..2 則留言: