24 Mar 2019

唔知阿媽做乜咁好瞓...早餐差不多變成午餐..同阿媽行完街...再返屋企執下間屋..
原來都三點幾...唔怪之得有少少餓...


夜晚自己一個人食...攞晒啲冷飯菜汁出黎食...2 則留言: