27 Dec 2018

玩完幾日...又要開工...今日下晝同B同事出去...
明明只係話食碗粉..但對腳自己行去食甜品..


放工去睇中醫...跟住去食素食放題...4 則留言: