23 Jul 2018

點解咁快又要開工嘅呢.....好似冇放過假咁....雖然尋晚去左食自助餐...但係都冇偷懶...有煮飯盒...


食飽諗住出去行下...點知...最後買左部notebook...


今晚要食健康啲.....清淡啲...2 則留言: