22 Jul 2018

掛住瞓..已經過晒早餐時間..唯有自己煮...冇食午餐...下晝只係食個包...


今日唔係特別日子...不過同阿媽去左食自助餐..
純粹係因為...有會員半價...所以去食..2 則留言: