28 Aug 2016

一瞓醒就望到個海...心情特別愉快...呢間酒店嘅自助早餐好多野食...
多到好似食緊Lunch buffet咁....


食飽之後...出去行Sunday Market...


話咁快要同沙巴講再見...


下一站新加坡....到左機場之後...
先去新開嘅Hello Kitty Cafe食個tea..


朋友間屋終於入伙...上次仲係間吉屋...
而家可以住得人...可以慳番啲酒店錢...


放低行李之後....新加坡嘅朋友請我地食晚飯..


喺新加坡夜晚冇乜好做...
去左開24小時嘅Mustafa Center行下...7 則留言: