27 Jul 2016

無乜選擇下...都係奄列好啲...申請一張信用卡都要搞一大輪...
如果唔係為左免費入Lounge..一早放棄..


為左去郵局攞張信用卡..所以出左去食lunch..


原本想做運動..但最後去左食晚飯...2 則留言: