11 Jul 2016

點解時間過得咁快....話咁快又星期一...上到canteen....求求其其買啲野食....就返落office....


放工時覺得好攰.....內心交戰左好耐....去唔去游水好呢....最後天使打低左魔鬼....


咁啱有朋友約食飯.....啱啱消耗左果啲....應該食番有突.......6 則留言: