4 Dec 2021

雖然麥記只係喺屋企對面..但係都懶得落街...


今日要做陪診員...


之後買野去阿媽度食...


花墟有好多人...隨便買啲花就走人...


原本今晚係諗住煮...不過放假就係懶...2 則留言:

  1. 唔係嚇你,父母有咩病,子女就有咩病。決心改變自己趁早做預防,否則,未來你真係要畀錢請陪診員。

    回覆刪除