21 Dec 2021

好耐冇食炒腸粉...不過見到個樣好失望.. 好肉酸...


同事話今日做冬所以食得豐富啲..但好似太豐富...


好耐冇食八方雲集..突然好想食...2 則留言: