23 Dec 2021

今日認真數一數...坐喺canteen咁耐都係得幾個客..
難怪阿姐姐話好多貨都唔敢入..得幾款野揀...


有一排冇食三餸飯...今日有少少驚喜..有中式牛柳...


今晚繼續偷懶....買外賣....2 則留言: