15 Dec 2021

今日有好多野要處理...食完早餐快啲開工...


同事話想食清清地...咁食南記啦...


近幾年公司好多變化...好快又再一次重組...
完全未消化到呢個消息..今晚唔想煮野...4 則留言: