9 Aug 2018

今日已經係星期四..好快就到週末...今日個飯盒係...尋晚滾湯嘅副產品...


其實我真係好鍾意食飛碟...
專登喺台灣帶呢個夾返黎..4 則留言: