30 Aug 2018

今日個餐牌又唔同左樣...都係食番呢啲穩陣啲..尋日剩低好多荷葉飯..今日食埋佢..唔好浪費..


尋日食左咁多野...今晚食番清啲...2 則留言: