21 Jun 2018

原來已經星期四喇...今個星期點解過得咁快..好耐冇食豆角...尋日喺街市見到有得賣...
煮我最愛嘅菜式之一...豆角炒蛋....


見大家樂出左個湯飯...想去試下..
味道都唔錯....係啲瓜粒少左啲囉....2 則留言: