28 Jun 2017

從未試過咁渡日如年...原來今日只係星期三..買左啲叉燒諗住煮第二樣野..但係懶得就懶..炒烏冬..


近排都做到半死...放工唔想煮...買飯盒..6 則留言: