13 Oct 2015

咁快又要開工......有朋友搵我食lunch....去左一風堂....呢個新嘅撈麵幾好食....


無意中喺網上面睇到....原來boarding pass個barcode係咁緊要....以後要小心啲...


放工去左搵醫師....唔係去睇病....只係想比啲手信佢地.....
咁啱馮先生又喺度....陪我去左掃街...不過我唔太肚餓...可以當埋晚飯...


收到醫師自己整嘅涼拌青瓜.....多謝.....7 則留言: