10 Jun 2014

尋日食剩o既麵包.....今日繼續挨埋佢.....原本只係諗住出去買個飯糰晏D 食......但諗諗下....都係買一個餐抵D....結果又食左好多野添...


知道今晚一定會食好多野.....之前都係去消耗定一D 先......連續游左40分鐘....


今日係姑姐生日......同埋佢其他朋友一齊食餐晚飯.....又係成枱都係......之前果40分鐘應該都頂唔住..9 則留言: