20 Apr 2020

大廈今日冇食水供應...好彩屋企有乾糧...下晝冇得煮...叫外賣...


其實我發覺雖然話停水...但其實最後都冇停過..
夜晚想唔煮飯...都冇借口...唯有乖乖煮...4 則留言: