12 Sep 2018

耐冇食腸粉...就想食下...阿經理同我講..
要落啲麻醬先好食..我知..所以已經落左大量..尋晚食野半價...順便叫多個飯...今日帶..慳番筆..


我哋好耐冇食下午茶...今日突然想食..
因為...遲啲未必有機會...可以再叫下午茶..


今晚繼續偷懶唔煮飯...4 則留言: