27 Sep 2017

每一日都諗住要食得少啲...但係最後每日嘅早餐都係咁豐富...


冇帶飯...出關同埋同事出去食飯.....一係唔食....一食就食啲超肥...


 今晚好懶....雖然材料同尋晚一樣...但今晚嘅簡單好多...4 則留言: