8 Mar 2017

到底canteen幾時先會推出新嘅早餐呢.....日日都係對住果幾款... 今日嘅午餐係....將雪櫃嘅剩餘物資....煮埋一碟....


 旅行社做優惠....有減價船飛去澳門.....今日下晝成功搶到兩張...


 原來已經超過一個月冇剪頭髮...唔怪得周身唔自在....


 去左剪頭髮...冇時間煮飯....唯有去食米線....10 則留言: