23 Mar 2017

尋日試左新野....今日食番平啲....揀番啲普通野....尋晚食完意粉剩左啲汁....煮啲飯....就變成今日嘅午餐....


今晚又有朋友請食飯...多謝晒....呢間放題都幾多野食...幾好食...4 則留言: