8 Dec 2015

上到canteen....心思思想食新果個肉丁麵.....
不過阿姐掛住傾偈...重手左都唔知....嘩...差唔多成罐肉丁喇...
  下晝約左B同K出去食lunch.....食飽返公司途中....
見到附近開左間聰嫂.....結果.....大家入左去食甜品......食到好飽..


今晚約左舊同事出黎聚舊.....有人有好消息宣佈.....朋友之中好快又多個爸爸..恭喜..4 則留言: