27 Sep 2015

鬼咁眼瞓....但又比阿媽拉左落街食早餐......一行出去.....就見到個廳淪陷左....咁我就知撒旦喺英國回歸返香港.....


感冒一路都未清....食完早餐....返屋企又繼續瞓.....
瞓到三點幾有少少肚餓....起身食啲野....又再瞓.....


今日係中秋節....加上我阿妹又喺英國返左黎.....當然要去做節...
不過一向反傳統嘅我地.....都唔會去食中菜....改去鋸扒.....4 則留言: