28 Feb 2014

繼續清淡D o既早餐......好立克 + 麥皮....原本今日係冇飯帶....不過因為裝修o既關係....尋晚阿媽話要清雪櫃...所以我攞左部份野黎煮..


放工同埋同事一齊去食飯.....其實好少有機會同埋同事食晚飯......


一齊食飯....最主要係因為之後一齊去打波.....平日夜晚o既場好難book....今次算好好彩..


6 則留言: