17 Feb 2014

尋晚成晚都訓得唔好.....輾轉反側.....今朝要靠咖啡提提醒....下晝又要去睇中醫.....


因為今晚約左朋友食飯....要出街食.....又要使錢.....所以下晝食平D....拉上補下....


已經好耐好耐冇同 Mark哥食飯喇.....食飯之前先去 happy hour......飲番杯....


仲收到 Mark哥o係日本買o既手信添....多謝.....


中環真係有好多舊式o既飯店......呢間o係蘭桂坊o既....中國餸....
個名幾特別....雖然d 餸菜o既份量比輕細....不過幾好食....價錢又唔貴....9 則留言: