8 Feb 2022

今日阿媽終於做手術..心情好緊張...


自從分A team B team...下晝食飯只係得番兩個人..


阿媽成功做左通波仔..唔需要做搭橋...要慶祝一下..4 則留言: