4 Feb 2022

今日都放假...阿媽會做手術..喺屋企等消息...


冇落街...隨意煮個麵食...


等左大半日先收到通知冇得做手術住..要改期..
所以買左啲野食...攞去醫院比阿媽...


見有時間...買啲野煮晚餐..4 則留言: