29 Oct 2021

又挨到黎星期五..雖然今日好忙..不過忙完就放假喇.


忙到連外賣都唔得閒叫...好彩有同事幫手...


星期五晚緊係唔煮...又係我最愛嘅泰國野...4 則留言: