13 Feb 2019

總係覺得今日嘅早餐有啲唔同...
諗黎諗去...先發覺係塊麵包唔同左...朝早返到公司...發覺有人冇關雪櫃門...
搞到個雪櫃完全唔凍..好在我個飯盒冇變壞...


簡簡單單嘅晚餐....沒有留言:

發佈留言