8 Nov 2018

今日繼續放假...可以瞓晏啲....
煮左韓國蠔麵加韓國餃子..延續韓國之旅..跟住去睇中醫...


睇完中醫...約左姑姐食下午茶...
不過呢個越式Tea set...真係份量好少...


原本諗住返屋企煮飯..不過最後同姑姐食埋晚飯..2 則留言: