5 Oct 2018

又到左星期五...



尋晚煮餸時專登煮多啲..今日可以帶飯...


因為有突發事...所以今晚臨時要OT...


好在好快可以解決到..大家去飲杯野輕鬆下..


今晚唔想煮...去吉野家買外賣...



2 則留言: