9 Apr 2018

如果小病是福..我應該都有好多福...
乜都唔想食...唯有煲啲粥食下..食完就瞓...瞓完又食...咁就瞓足一日..
食左成日粥..有啲悶...好在尋日仲有啲麵包剩...6 則留言: