12 Apr 2018

平時食開果個麵餐突然消失左..得番貴呢個..睇黎又係canteen迫人食貴野嘅技倆..見到雪櫃有啲菜就黎變壞..但又冇其他材料煮飯...煮個麵加幾隻餃...唔好浪費...


返屋企見到阿媽得一個人食飯...同佢落街撐枱腳...2 則留言: