3 Feb 2018

掛住瞓覺..連早餐時間都冇埋..
唯有喺火車上要挨麵包..雖然要坐成個鐘火車..又要行到身水身汗上山..
但係山寺真係好似人間仙境咁..靚到不得了..


做左咁多運動..係要食番啲野獎勵自己嘅...


返到仙台之後..飛甩唔食牛嘅朋友..
自己去嘆番餐...仙台厚切牛舌下午茶...正...食飽飽之後...去行街...
點解條商店街咁長嘅?由天光行到天黑 ..

Loft係其中一個地方會令我買破產..好在..
我今次只係買左幾支酒同埋一對酒杯...咋


食得太多日本菜..今晚轉食西餐...日式果隻..6 則留言: