10 Dec 2014

一起身...好似成身散晒咁....睇黎中左招....都係要請一日假去睇醫生...休息一下....訓訓訓之後......先起身整個麥皮食........跟住當然又係再訓啦.....


原本今日帶番公司o既飯盒.........變成左今晚o既晚餐.....10 則留言: