27 May 2014

休息左一日....又要開工喇.....好在睇到報紙....原來今日有六合彩金多寶.....如果中左就好喇....可以去番個歐遊...


隔離部門有同事辭左工....就快又走喇....今日約左食lunch....同佢farewell....


食得太多西藥....反而唔多舒服....放工再去睇中醫....醫師話幫我拔罐..D肉比個罐啜得好實...真係好痛..


睇完中醫.....慢慢行番去旺角.....突然心血來潮.....想食大家食....


返到屋企沖涼.....先知道....原來個背脊咁恐怖......11 則留言: