10 May 2014

唔知做乜咁好訓...訓極都唔願起身......睜開眼時....差唔多十一點LU...
既然都冇早餐食...索性出去食午餐啦......咁啱個朋友得閑....所以一齊食...朋友走左之後....自己一個人周圍行下......終於......揀到份禮物聽日送比阿媽...做母親節禮物...


落雨濕濕....都係早D 返屋企.....不過休息一陣之後....阿媽又話落街食晚飯....
果時六點都未夠......食飽都未夠七點.....希望今晚唔使食宵夜啦.....8 則留言: