8 Dec 2013

已經到左第三日....唔知仲可以維持幾耐呢.....


同阿媽落街食早餐.....佢突然間話去間平時冇乜去開o既餐廳....不過其實咪又係食果d 野..


今日繼續o係屋企hea足一日.....下晝冇食飯....阿媽話整蕃薯食...我又點會say no...


夜晚出左尖沙咀....去左間叫牛一o既shabu shabu餐廳....幫朋友慶祝牛一.....9 則留言: